पक्षिन् (पक्षि) शब्द के रूप (Pakshin Ke Shabd Roop) – संस्कृत

Pakshin Shabd

पक्षिन् शब्द (पक्षि, पंखवाला, डैनेवाला): पक्षिन् शब्द के नकारान्त पुल्लिंग शब्द के शब्द रूप, पक्षिन् (Pakshin) शब्द के अंत में “न्” का प्रयोग हुआ इसलिए यह नकारान्त हैं। अतः Pakshin Shabd के Shabd Roop की तरह पक्षिन् जैसे सभी नकारान्त पुल्लिंग शब्दों के शब्द रूप (Shabd Roop) इसी प्रकार बनाते है। जैसे – पथिन्, गुणिन्, व्रत्रहन्, स्थायिन्, मघवन्, लघिमन्, युवन्, स्वामिन्, आत्मघातिन्, अर्थिन्, एकाकिन्, कञ्चुकिन्, ज्ञानिन्, करिन्, कुटुम्बिन्, कुशलिन्, चक्रवर्तिन्, तपस्विन्, दूरदर्शिन्, द्वेषिन्, धनिन्, पक्षिन्, बलिन्, मन्त्रिन्, मनोहारिन्, मनीषिन्, मेधाविन्, रोगिन्, वैरिन् आदि। पक्षिन् शब्द के शब्द रूप संस्कृत में सभी विभक्तियों एवं तीनों वचन में शब्द रूप (Pakshin Shabd Roop) नीचे दिये गये हैं।

पक्षिन् के शब्द रूप – Shabd roop of Pakshin

विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमा पक्षी पक्षिणौ पक्षिणः
द्वितीया पक्षिणम् पक्षिणौ पक्षिणः
तृतीया पक्षिणा पक्षिभ्याम् पक्षिभिः
चतुर्थी पक्षिणे पक्षिभ्याम् पक्षिभ्यः
पंचमी पक्षिणः पक्षिभ्याम् पक्षिभ्यः
षष्ठी पक्षिणः पक्षिणोः पक्षिणाम्
सप्तमी पक्षिणि पक्षिणोः पक्षिषु
सम्बोधन हे पक्षिण् ! हे पक्षिणौ ! हे पक्षिणः !

पक्षिन् शब्द का अर्थ/मतलब

पक्षिन् शब्द का अर्थ पक्षि, पंखवाला, डैनेवाला होता है। पक्षिन् शब्द नकारान्त शब्द है इसका मतलब भी ‘पक्षि, पंखवाला, डैनेवाला’ होता है।

पक्षिन् जैसे और महत्वपूर्ण शब्द रूप

उपर्युक्त शब्द रूप पक्षिन् शब्द के नकारान्त पुल्लिंग शब्द के शब्द रूप हैं पक्षिन् जैसे शब्द रूप (Pakshin shabd Roop) देखने के लिए Shabd Roop List पर जाएँ।