मनीषिन् (मनीषी) शब्द के रूप (Manishin Ke Shabd Roop) – संस्कृत

Manishin Shabd

मनीषिन् शब्द (मनीषी, पंडित, ज्ञानी, विद्वान् ): मनीषिन् शब्द के नकारान्त पुल्लिंग शब्द के शब्द रूप, मनीषिन् (Manishin) शब्द के अंत में “न्” का प्रयोग हुआ इसलिए यह नकारान्त हैं। अतः Manishin Shabd के Shabd Roop की तरह मनीषिन् जैसे सभी नकारान्त पुल्लिंग शब्दों के शब्द रूप (Shabd Roop) इसी प्रकार बनाते है। जैसे – पथिन्, गुणिन्, व्रत्रहन्, स्थायिन्, मघवन्, लघिमन्, युवन्, स्वामिन्, आत्मघातिन्, अर्थिन्, एकाकिन्, कञ्चुकिन्, ज्ञानिन्, करिन्, कुटुम्बिन्, कुशलिन्, चक्रवर्तिन्, तपस्विन्, दूरदर्शिन्, द्वेषिन्, धनिन्, पक्षिन्, बलिन्, मन्त्रिन्, मनोहारिन्, मनीषिन्, मेधाविन्, रोगिन्, वैरिन् आदि। मनीषिन् शब्द के शब्द रूप संस्कृत में सभी विभक्तियों एवं तीनों वचन में शब्द रूप (Manishin Shabd Roop) नीचे दिये गये हैं।

मनीषिन् के शब्द रूप – Shabd roop of Manishin

विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमा मनीषी मनीषिणौ मनीषिणः
द्वितीया मनीषिणम् मनीषिणौ मनीषिणः
तृतीया मनीषिणा मनीषिभ्याम् मनीषिभिः
चतुर्थी मनीषिणे मनीषिभ्याम् मनीषिभ्यः
पंचमी मनीषिणः मनीषिभ्याम् मनीषिभ्यः
षष्ठी मनीषिणः मनीषिणोः मनीषिणाम्
सप्तमी मनीषिणि मनीषिणोः मनीषिषु
सम्बोधन हे मनीषिन् ! हे मनीषिनौ ! हे मनीषिणः !

मनीषिन् शब्द का अर्थ/मतलब

मनीषिन् शब्द का अर्थ मनीषी, पंडित, ज्ञानी, विद्वान् होता है। मनीषिन् शब्द नकारान्त शब्द है इसका मतलब भी ‘मनीषी, पंडित, ज्ञानी, विद्वान् ‘ होता है।

मनीषी 1 वि॰ [सं॰ मनीषिन्]

1. पंडित, ज्ञानी, विद्वान्

2. बुद्धिमान्,मेवावी, अकलमंद, चतुर ।

3. स्तुति करनेवाला (को॰) ।

मनीषी 2 संज्ञा पुं॰

1. विद्वान् व्यक्ति, पंडित, ज्ञानी पुरुष ।

2. वह जो स्तुति या स्तवन करता हो ।

मनीषिन् जैसे और महत्वपूर्ण शब्द रूप

उपर्युक्त शब्द रूप मनीषिन् शब्द के नकारान्त पुल्लिंग शब्द के शब्द रूप हैं मनीषिन् जैसे शब्द रूप (Manishin shabd Roop) देखने के लिए Shabd Roop List पर जाएँ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *