दूरदर्शिन् (दूरदर्शी) शब्द के रूप (Durdarshin Ke Shabd Roop) – संस्कृत

Durdarshin Shabd

दूरदर्शिन् शब्द (दूरदर्शी, बहुत दूर की बात सोचने समझनेवाला): दूरदर्शिन् शब्द के नकारान्त पुल्लिंग शब्द के शब्द रूप, दूरदर्शिन् (Durdarshin) शब्द के अंत में “न्” का प्रयोग हुआ इसलिए यह नकारान्त हैं। अतः Durdarshin Shabd के Shabd Roop की तरह दूरदर्शिन् जैसे सभी नकारान्त पुल्लिंग शब्दों के शब्द रूप (Shabd Roop) इसी प्रकार बनाते है।

जैसे – पथिन्, गुणिन्, व्रत्रहन्, स्थायिन्, मघवन्, लघिमन्, युवन्, स्वामिन्, आत्मघातिन्, अर्थिन्, एकाकिन्, कञ्चुकिन्, ज्ञानिन्, करिन्, कुटुम्बिन्, कुशलिन्, चक्रवर्तिन्, तपस्विन्, दूरदर्शिन्, द्वेषिन्, धनिन्, पक्षिन्, बलिन्, मन्त्रिन्, मनोहारिन्, मनीषिन्, मेधाविन्, रोगिन्, वैरिन् आदि। दूरदर्शिन् शब्द के शब्द रूप संस्कृत में सभी विभक्तियों एवं तीनों वचन में शब्द रूप (Durdarshin Shabd Roop) नीचे दिये गये हैं।

दूरदर्शिन् के शब्द रूप – Shabd roop of Durdarshin

विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमा दूरदर्शी दूरदर्शिणौ दूरदर्शिणः
द्वितीया दूरदर्शिणम् दूरदर्शिणौ दूरदर्शिणः
तृतीया दूरदर्शिणा दूरदर्शिभ्याम् दूरदर्शिभिः
चतुर्थी दूरदर्शिणे दूरदर्शिभ्याम् दूरदर्शिभ्यः
पंचमी दूरदर्शिणः दूरदर्शिभ्याम् दूरदर्शिभ्यः
षष्ठी दूरदर्शिणः दूरदर्शिणोः दूरदर्शिणाम्
सप्तमी दूरदर्शिणि दूरदर्शिणोः दूरदर्शिषु
सम्बोधन हे दूरदर्शिण् ! हे दूरदर्शिणौ ! हे दूरदर्शिणः !

दूरदर्शिन् शब्द का अर्थ/मतलब

दूरदर्शिन् शब्द का अर्थ दूरदर्शी, बहुत दूर की बात सोचने समझनेवाला होता है। दूरदर्शिन् शब्द नकारान्त शब्द है इसका मतलब भी ‘दूरदर्शी, बहुत दूर की बात सोचने समझनेवाला’ होता है।
दूरदर्शी संज्ञा पुं॰ [सं॰ दूरदर्शिन्]

1. पंडित

2. गृध्र, गीध

दूरदर्शी वि॰ बहुत दूर की बात सोचने समझनेवाला, जो पहले से ही बुरा भला परिणाम समझ ले, अग्रशोची, दूरंदेशी.

दूरदर्शिन् जैसे और महत्वपूर्ण शब्द रूप

उपर्युक्त शब्द रूप दूरदर्शिन् शब्द के नकारान्त पुल्लिंग शब्द के शब्द रूप हैं दूरदर्शिन् जैसे शब्द रूप (Durdarshin shabd Roop) देखने के लिए Shabd Roop List पर जाएँ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *