मनोहारिन् (मनोहारी) शब्द के रूप (Manoharin Ke Shabd Roop) – संस्कृत

Manoharin Shabd

मनोहारिन् शब्द (मनोहारी, मनोहर, चिताकर्षक, सुंदर, हृदय चुरानेवाला): मनोहारिन् शब्द के नकारान्त पुल्लिंग शब्द के शब्द रूप, मनोहारिन् (Manoharin) शब्द के अंत में “न्” का प्रयोग हुआ इसलिए यह नकारान्त हैं। अतः Manoharin Shabd के Shabd Roop की तरह मनोहारिन् जैसे सभी नकारान्त पुल्लिंग शब्दों के शब्द रूप (Shabd Roop) इसी प्रकार बनाते है। जैसे – पथिन्, गुणिन्, व्रत्रहन्, स्थायिन्, मघवन्, लघिमन्, युवन्, स्वामिन्, आत्मघातिन्, अर्थिन्, एकाकिन्, कञ्चुकिन्, ज्ञानिन्, करिन्, कुटुम्बिन्, कुशलिन्, चक्रवर्तिन्, तपस्विन्, दूरदर्शिन्, द्वेषिन्, धनिन्, पक्षिन्, बलिन्, मन्त्रिन्, मनोहारिन्, मनीषिन्, मेधाविन्, रोगिन्, वैरिन् आदि। मनोहारिन् शब्द के शब्द रूप संस्कृत में सभी विभक्तियों एवं तीनों वचन में शब्द रूप (Manoharin Shabd Roop) नीचे दिये गये हैं।

मनोहारिन् के शब्द रूप – Shabd roop of Manoharin

विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमा मनोहारी मनोहारिणौ मनोहारिणः
द्वितीया मनोहारिणम् मनोहारिणौ मनोहारिणः
तृतीया मनोहारिणा मनोहारिभ्याम् मनोहारिभिः
चतुर्थी मनोहारिणे मनोहारिभ्याम् मनोहारिभ्यः
पंचमी मनोहारिणः मनोहारिभ्याम् मनोहारिभ्यः
षष्ठी मनोहारिणः मनोहारिणोः मनोहारिणाम्
सप्तमी मनोहारिणि मनोहारिणोः मनोहारिषु
सम्बोधन हे मनोहारिण् ! हे मनोहारिणौ ! हे मनोहारिणः !

मनोहारिन् शब्द का अर्थ/मतलब

मनोहारिन् शब्द का अर्थ मनोहारी, मनोहर, चिताकर्षक, सुंदर, हृदय चुरानेवाला होता है। मनोहारिन् शब्द नकारान्त शब्द है इसका मतलब भी ‘मनोहारी, मनोहर, चिताकर्षक, सुंदर, हृदय चुरानेवाला’ होता है।

मनोहारिन् जैसे और महत्वपूर्ण शब्द रूप

उपर्युक्त शब्द रूप मनोहारिन् शब्द के नकारान्त पुल्लिंग शब्द के शब्द रूप हैं मनोहारिन् जैसे शब्द रूप (Manoharin shabd Roop) देखने के लिए Shabd Roop List पर जाएँ।