वैरिन् (वैरी) शब्द के रूप (Vairin Ke Shabd Roop) – संस्कृत

Vairin Shabd

वैरिन् शब्द (वैरी, शत्रु, दुश्मन, वैरी): वैरिन् शब्द के नकारान्त पुल्लिंग शब्द के शब्द रूप, वैरिन् (Vairin) शब्द के अंत में “न्” का प्रयोग हुआ इसलिए यह नकारान्त हैं। अतः Vairin Shabd के Shabd Roop की तरह वैरिन् जैसे सभी नकारान्त पुल्लिंग शब्दों के शब्द रूप (Shabd Roop) इसी प्रकार बनाते है। जैसे – पथिन्, गुणिन्, व्रत्रहन्, स्थायिन्, मघवन्, लघिमन्, युवन्, स्वामिन्, आत्मघातिन्, अर्थिन्, एकाकिन्, कञ्चुकिन्, ज्ञानिन्, करिन्, कुटुम्बिन्, कुशलिन्, चक्रवर्तिन्, तपस्विन्, दूरदर्शिन्, द्वेषिन्, धनिन्, पक्षिन्, बलिन्, मन्त्रिन्, मनोहारिन्, मनीषिन्, मेधाविन्, रोगिन्, वैरिन् आदि। वैरिन् शब्द के शब्द रूप संस्कृत में सभी विभक्तियों एवं तीनों वचन में शब्द रूप (Vairin Shabd Roop) नीचे दिये गये हैं।

वैरिन् के शब्द रूप – Shabd roop of Vairin

विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमा वैरी वैरिणौ वैरिणः
द्वितीया वैरिणम् वैरिणौ वैरिणः
तृतीया वैरिणा वैरिभ्याम् वैरिभिः
चतुर्थी वैरिणे वैरिभ्याम् वैरिभ्यः
पंचमी वैरिणः वैरिभ्याम् वैरिभ्यः
षष्ठी वैरिणः वैरिणोः वैरिणाम्
सप्तमी वैरिणि वैरिणोः वैरिषु
सम्बोधन हे वैरिण् ! हे वैरिणौ ! हे वैरिणः !

वैरिन् शब्द का अर्थ/मतलब

वैरिन् शब्द का अर्थ वैरी, शत्रु, दुश्मन, वैरी or वैरयुक्त, वैर करनेवाला, शत्रुता करनेवाला होता है। वैरिन् शब्द नकारान्त शब्द है इसका मतलब भी ‘वैरी, शत्रु, दुश्मन, वैरी’ होता है।

वैरिन् जैसे और महत्वपूर्ण शब्द रूप

उपर्युक्त शब्द रूप वैरिन् शब्द के नकारान्त पुल्लिंग शब्द के शब्द रूप हैं वैरिन् जैसे शब्द रूप (Vairin shabd Roop) देखने के लिए Shabd Roop List पर जाएँ।