गति शब्द के रूप – Gati ke Roop – Sanskrit

गति के शब्द रूप

गति शब्द (Speed): इकारान्त स्त्रीलिंग शब्द, इस प्रकार के सभी इकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के शब्द रूप (Shabd Roop) इसी प्रकार बनाते है।

गति के रूप – Gati Shabd Roop

विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमा गतिः गती गतयः
द्वितीया गतिम् गती गतीः
तृतीया गत्या गतीभ्याम् गतिभिः
चतुर्थी गत्यै, गतये गतीभ्याम् गतिभ्यः
पंचमी गत्याः, गतेः गतीभ्याम् गतिभ्यः
षष्ठी गतयाः, गतेः गत्योः गतीनाम्
सप्तमी गत्याम्, गतौ गत्योः गतिषु
सम्बोधन हे गते ! हे गती ! हे गतयः !

अन्य महत्वपूर्ण शब्द रूप

महत्वपूर्ण शब्द रूप की Shabd Roop List देखें और साथ में shabd roop yad karane ki trick भी, सभी शब्द रूप संस्कृत में।

Shabd roop of Gati (Photo/Image)

Gati Shabd Roop

You may like these posts

जन्तु (पुल्लिंग) शब्द के रूप – Jantu (Pulling) ke Roop – Sanskrit

जन्तु पुल्लिंग के शब्द रूप जन्तु शब्द (Animal): उकारांत पुंल्लिंग शब्द , इस प्रकार के सभी उकारांत पुल्लिंग शब्दों के शब्द रूप (Shabd Roop) इसी प्रकार बनाते है। जन्तु पुल्लिंग...Read more !

मूषक (चूहा) शब्द के रूप (Mooshak Ke Shabd Roop) – संस्कृत

Mooshak Shabd मूषक शब्द (mouse, rat, मूषक, मूसा, चूहा): मूषक शब्द के अकारान्त पुल्लिंग शब्द के शब्द रूप, मूषक (Mooshak) शब्द के अंत में “अ” का प्रयोग हुआ इसलिए यह...Read more !

कृपा शब्द के रूप (Krapa Ke Shabd Roop) – संस्कृत

Krapa Shabd कृपा शब्द (mercy, दयालुता, कृपा, रहम, रहमत, तरस, सदयता): कृपा शब्द के आकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्द के शब्द रूप, कृपा (Krapa) शब्द के अंत में ‘आ’ की मात्रा का...Read more !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *