गति शब्द के रूप – Gati ke Roop – Sanskrit

गति के शब्द रूप

गति शब्द (Speed): इकारान्त स्त्रीलिंग शब्द, इस प्रकार के सभी इकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के शब्द रूप (Shabd Roop) इसी प्रकार बनाते है।

गति के रूप – Gati Shabd Roop

विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमा गतिः गती गतयः
द्वितीया गतिम् गती गतीः
तृतीया गत्या गतीभ्याम् गतिभिः
चतुर्थी गत्यै, गतये गतीभ्याम् गतिभ्यः
पंचमी गत्याः, गतेः गतीभ्याम् गतिभ्यः
षष्ठी गतयाः, गतेः गत्योः गतीनाम्
सप्तमी गत्याम्, गतौ गत्योः गतिषु
सम्बोधन हे गते ! हे गती ! हे गतयः !

अन्य महत्वपूर्ण शब्द रूप

महत्वपूर्ण शब्द रूप की Shabd Roop List देखें और साथ में shabd roop yad karane ki trick भी, सभी शब्द रूप संस्कृत में।

Shabd roop of Gati (Photo/Image)

Gati Shabd Roop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *