तण्डुल शब्द के रूप – Tandula Ke Shabd Roop – Sanskrit

Tandula Shabd

तण्डुल शब्द: Taṇḍula, तंडुल, चावल, rice; अकारांत पुल्लिंग शब्द; इस प्रकार के सभी अकारांत पुल्लिंग शब्दों के शब्द रूप (Shabd Roop) इसी प्रकार बनाते है।

तण्डुल के शब्द रूप इस प्रकार हैं-

तण्डुल के शब्द रूप – Shabd roop of Taṇḍula

विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथमातण्डुलःतण्डुलौतण्डुलाः
द्वितीयातण्डुलम्तण्डुलौतण्डुलान्
तृतीयातण्डुलेनतण्डुलाभ्याम्तण्डुलैः
चतुर्थीतण्डुलायतण्डुलाभ्याम्तण्डुलेभ्यः
पंचमीतण्डुलात्तण्डुलाभ्याम्तण्डुलेभ्यः
षष्ठीतण्डुलस्यतण्डुलयोःतण्डुलानाम्
सप्तमीतण्डुलेतण्डुलयोःतण्डुलेषु
सम्बोधनहे तण्डुल !हे तण्डुलौ !हे तण्डुलाः !

अन्य महत्वपूर्ण शब्द रूप एवम् धातु रूप

संस्कृत व्याकरण एवं भाषा में शब्द रूप अति महत्व रखते हैं, और धातु रूप (Dhatu Roop) भी बहुत ही आवश्यक होते हैं।
महत्वपूर्ण शब्द रूप की Shabd Roop List देखें और साथ में shabd roop yad karane ki trick भी, सभी शब्द रूप संस्कृत में।