शूद्र के शब्द रूप – Shoodra Ke Roop – संस्कृत

शूद्र शब्द

शूद्र शब्द : अकारांत पुल्लिंग संज्ञा , सभी पुल्लिंग संज्ञाओ के शब्द रूप इसी प्रकार बनाते है जैसे -देव, बालक, राम, वृक्ष, सूर्य, सुर, असुर, मानव, अश्व, गज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, छात्र, शिष्य, दिवस, लोक, ईश्वर, भक्त आदि।

शूद्र के शब्द रूप – Shoodra Shabd Roop

विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमा शूद्र: शूद्रौ शूद्रा:
द्वितीया शूद्रम् शूद्रौ शूद्रान्
तृतीया शूद्रेन शूद्राभ्याम् शूद्रै:
चतुर्थी शूद्राय शूद्राभ्याम् शूद्रेभ्य:
पंचमी शूद्रात् शूद्राभ्याम् शूद्रेभ्य:
षष्ठी शूद्रस्य शूद्रयो: शूद्रानाम्
सप्तमी शूद्रे शूद्रयो:: शूद्रेषु
संबोधन हे शूद्र ! हे शूद्रौ ! हे शूद्रा !

अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओ के शब्द रूप

 1. देव (देवता) के शब्द रूप
 2. राम शब्द के रूप
 3. बालक शब्द के रूप
 4. वृक्ष शब्द के रूप
 5. सूर्य के शब्द रूप
 6. सुर शब्द के रूप
 7. असुर शब्द के रूप
 8. मानव के शब्द रूप
 9. अश्व के शब्द रूप
 10. गज के शब्द रूप
 11. ब्राह्मण के शब्द रूप
 12. क्षत्रिय के शब्द रूप
 13. शूद्र के शब्द रूप
 14. भक्त के शब्द रूप
 15. छात्र के शब्द रूप
 16. शिष्य के शब्द रूप
 17. दिवस के शब्द रूप
 18. लोक के शब्द रूप
 19. ईश्वर के शब्द रूप

अन्य महत्वपूर्ण शब्द रूप

Shabd Roop of Shoodra

Shoodr Shabd Roop