ईश्वर शब्द के रूप – Ishwar Ke Roop – संस्कृत

ईश्वर शब्द

ईश्वर शब्द : अकारांत पुल्लिंग संज्ञा , सभी पुल्लिंग संज्ञाओ के शब्द रूप इसी प्रकार बनाते है जैसे -देव, बालक, राम, वृक्ष, सूर्य, सुर, असुर, मानव, अश्व, गज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, छात्र, शिष्य, दिवस, लोक, ईश्वर, भक्त आदि।

ईश्वर के शब्द रूप – Ishwar Shabd Roop

विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमा ईश्वर: ईश्वरौ ईश्वरा:
द्वितीया ईश्वरम् ईश्वरौ ईश्वरान्
तृतीया ईश्वरेन ईश्वराभ्याम् ईश्वरै:
चतुर्थी ईश्वराय ईश्वराभ्याम् ईश्वरेभ्य:
पंचमी ईश्वरात् ईश्वराभ्याम् ईश्वरेभ्य:
षष्ठी ईश्वरस्य ईश्वरयो: ईश्वरानाम्
सप्तमी ईश्वरे ईश्वरयो:: ईश्वरेषु
संबोधन हे ईश्वर ! हे ईश्वरौ ! हे ईश्वरा !

अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओ के शब्द रूप

 1. देव (देवता) के शब्द रूप
 2. राम शब्द के रूप
 3. बालक शब्द के रूप
 4. वृक्ष शब्द के रूप
 5. सूर्य के शब्द रूप
 6. सुर शब्द के रूप
 7. असुर शब्द के रूप
 8. मानव के शब्द रूप
 9. अश्व के शब्द रूप
 10. गज के शब्द रूप
 11. ब्राह्मण के शब्द रूप
 12. क्षत्रिय के शब्द रूप
 13. शूद्र के शब्द रूप
 14. भक्त के शब्द रूप
 15. छात्र के शब्द रूप
 16. शिष्य के शब्द रूप
 17. दिवस के शब्द रूप
 18. लोक के शब्द रूप
 19. ईश्वर के शब्द रूप

अन्य महत्वपूर्ण प्रष्ठ:

Shabd Roop of Eshwar

Ishvar Shabd Roop