भक्त के शब्द रूप – Bhakt Ke Roop – संस्कृत

भक्त शब्द

भक्त शब्द : अकारांत पुल्लिंग संज्ञा , सभी पुल्लिंग संज्ञाओ के शब्द रूप इसी प्रकार बनाते है जैसे -देव, बालक, राम, वृक्ष, सूर्य, सुर, असुर, मानव, अश्व, गज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, छात्र, शिष्य, दिवस, लोक, ईश्वर, भक्त आदि।

भक्त के शब्द रूप – Bhakt Shabd Roop

विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमा भक्त: भक्तौ भक्ता:
द्वितीया भक्तम् भक्तौ भक्तान्
तृतीया भक्तेन भक्ताभ्याम् भक्तैः
चतुर्थी भक्ताय भक्ताभ्याम् भक्तेभ्य:
पंचमी भक्तात् भक्ताभ्याम् भक्तेभ्य:
षष्ठी भक्तस्य भक्तयो: भक्तानाम्
सप्तमी भक्ते भक्तयो: भक्तेषु
संबोधन हे भक्त ! हे भक्तौ ! हे भक्ता !

अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओ के शब्द रूप

 1. देव (देवता) के शब्द रूप
 2. राम शब्द के रूप
 3. बालक शब्द के रूप
 4. वृक्ष शब्द के रूप
 5. सूर्य के शब्द रूप
 6. सुर शब्द के रूप
 7. असुर शब्द के रूप
 8. मानव के शब्द रूप
 9. अश्व के शब्द रूप
 10. गज के शब्द रूप
 11. ब्राह्मण के शब्द रूप
 12. क्षत्रिय के शब्द रूप
 13. शूद्र के शब्द रूप
 14. भक्त के शब्द रूप
 15. छात्र के शब्द रूप
 16. शिष्य के शब्द रूप
 17. दिवस के शब्द रूप
 18. लोक के शब्द रूप
 19. ईश्वर के शब्द रूप

अन्य महत्वपूर्ण शब्द रूप

Shabd roop of Bhakt

Bhakt Shabd Roop