बिन्दु शब्द के रूप – Bindu ke roop, Shabd Roop – Sanskrit

Bindu Shabd

बिन्दु शब्द (Poet): उकारान्त पुंल्लिंग शब्द, सभी उकारान्त पुल्लिंग शब्दों के शब्द रूप (Shabd Roop) इसी प्रकार बनाते है।

बिन्दु के रूप – Shabd Roop

विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमा बिन्दुः बिन्दू बिन्दवः
द्वितीया बिन्दुम् बिन्दू बिन्दून्
तृतीया बिन्दुना बिन्दुभ्याम् बिन्दुभिः
चतुर्थी बिन्दवे बिन्दुभ्याम् बिन्दुभ्यः
पंचमी बिन्दोः बिन्दुभ्याम् बिन्दुभ्यः
षष्ठी बिन्दोः बिन्द्वोः बिन्दूनाम्
सप्तमी बिन्दौ बिन्द्वोः बिन्दुषु
सम्बोधन हे बिन्दो ! हे बिन्दू ! हे बिन्दवः !

अन्य महत्वपूर्ण शब्द रूप

Shabd roop of Bindu

Bindu ke roop - Shabd Roop - Sanskrit