संस्कृत के पर्यायवाची शब्द – Paryayvachi Shabd in Sanskrit

संस्कृत पर्यायवाची शब्द

किसी शब्द के लिए प्रयोग किए गए समानार्थक शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यद्यपि पर्यायवाची शब्द समानार्थी होते हैं परंतु भाव में एक-दूसरे से थोड़े अलग होते हैं। अर्थात जिन शब्दों के भावार्थ में समानता हो, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते है।

हिन्दी व्याकरण की तरह ही संस्कृत व्याकरण में पर्यायवाची होते हैं। ये पर्यायवाची शब्द सभी बोर्ड परीक्षाओ और अन्य हिन्दी के पाठ्यक्रम सहित TGT, PGT, UGC -NET/JRF, CTET, UPTET, DSSSB, GIC and Degree College Lecturer, M.A., B.Ed. and Ph.D आदि प्रवेश परीक्षाओं में पूछे जाते है।

Paryayvachi Shabd (Synonyms Words) पर्यायवाची शब्द-
Paryayvachi in Sanskrit

संस्कृत के पर्यायवाची शब्द

#संस्कृत शब्दपर्यायवाची
1.स्वर्गःनाकः, सुरलोकः, देवलोकः, त्रिदशालयः
2.देवताअमरः, निर्जरः, देवः, सुरः आदित्यः
3.असुरःदैत्यः, दनुजः, दून्द्रारिः, दानवः, राक्षसः
4.ब्रह्माआत्मभूः, सुरज्येष्ठः, पितामहः, हिरण्यगर्भः
5.विष्णुनारायणः, दामोदरः, गोविन्दः, गरुड़ध्वजः
6.कामदेवःमदनः, मन्मथः, मारः, प्रद्युम्नः, कन्दर्पः।
7.लक्ष्मीपद्मालया, पद्मा, कमला, श्री, हरिप्रिया
8.गरुडःताः, वैनतेयः, खगेश्वरः, नागान्तकः
9.शिवःशम्भु, पशुपतिः, महेश्वरः, शंकरः, चन्द्रशेखरः।
10.पार्वतीउमा, कात्यायनी, गौरी, हैमवती, शिवा, भवानी ।
11.गणेशःविनायकः, गणाधिपः, एकदन्तः, लम्बोदरः, गजान
12.इन्द्रःमरुत्वान्, मधवा, पुरन्दरः, वासवः, सुरपतिः
13.नारदःतुम्बुरू, भरतः, देवलः, देवर्षिः
14.अमृतपीयूषम्, सुधा, अमिय
15.अग्निवैश्वानरः, वह्निः, धनञ्जयः, जातवेदा, पावकः ।
16.यमराजःधर्मराजः, परेतराट्, कृतान्तः, शमनः, कालः।
17.वायुःगन्धवाहः, अनिलः, समीरः, मारुतः, समीरण
18.शीघ्रम्त्वरितम्, क्षिप्रम्, द्रुतम्, सत्वरं, चपलम् ।
19.लगातारसतत, अनारत, अश्रान्त, अविरत, अनवरत
20.कुबेरःयक्षराट्, धनदः, किन्नरेशः, नरवाहनः श्रीदः
21.आकाशव्योम, पुस्कर, अम्बर, गगन, अनन्त
22.दिशादिक्, ककुप, काष्ठा, आशा, हरित् ।
23.मेघःवारिवाहः, बलाहकः, धाराधरः, जलधरः, घनः
24.विद्युत्शम्पा, ऐरावती, क्षणप्रभा, तडित्, चञ्चला
25.चन्द्रमाहिमांशु, चन्द्रः, विधुः, सुधांशु, मृगाः, शशधरः।
26.चाँदनीचन्द्रिका, ज्योत्स्ना, कौमुदी
27.नक्षत्रऋक्षम्, भं, तारा, तारका, उडु
28.सूर्यःसूरः, आदित्यः, प्रभाकरः, भानु, सविता
29.किरणरश्मि, करः, उम्र, घृणि, मरीचि
30.कालसमयः, दिष्टः, अनेहा ।
31.दिवसःघस्रः, दिनम्, अहन्, वासरः
32.रातशर्बरी, निशा, रात्रि, क्षणदा, विभावरी, रजनी
33.पापपङ्कः, पाप्मा, किल्विषः, कल्मषः, अंहस्, दुष्कृतम्
34.पुण्यधर्मम्, श्रेयम्, सुकृतम्, वृषः।
35.हर्षप्रीति, प्रमदः, प्रमोदः, आमोदः, शातम्, सरल
36.कल्याणश्वस, श्रेयस, शिव, भद्र, मङ्गल, भव्यम्, कान
37.भाग्यदैवमा, दिष्टम्, भागधेयम्, नियति, विधिम
35.प्राणीचेतन, जन्मी, जन्तुः, जन्युः, शरीरी
39.मनचित्त, चैत, हृदय, स्वान्त, मानस, मनस्
40.बुद्धिमनीषा, धी, प्रज्ञा, मति, प्रेक्षा, चेतना
41.संदेहविचिकित्सा, संशय, द्वापरः
42.स्वीकारनाप्रतिज्ञानम्, नियम, आश्रव, अङ्गीकारः
13.मोक्षमुक्ति, कैवल्य, निर्वाण, अपवर्गः
44.काला रंगकृष्णः, नीलः, असितः, श्यामः, श्यामलः, मेचकः
45.सरस्वतीवाणी, ब्राह्मी, भारती, भाषा, गी, वाक्
46.बोलीव्याहारः, उक्ति, लपित, भाषित, वचन, वचस
47.समाचारःवार्ता, प्रवृत्ति, वृत्तान्तः, उदन्तः
18.निन्दाअवर्ण, आक्षेप, निवद, परीवाद, उपक्रोशः।
49.शब्दनिनादः ध्वनिः, ध्वानः, रवः, निर्घोषः
50.नृत्यनटन, नाट्य, लास्य, नर्तन ।
51.अपमानअनादरः, परिभव, रीठा, अवमानना, अवज्ञा, अवहेलन
52.लज्जामन्दाक्ष, त्रपा, व्रीडा, ही
53.क्रोधकोपः, अमर्षः, रोषः, प्रतिधा।
54.इच्छाकाङ्क्षा, स्पृहा, ईहा, वाच्छा, लिप्सा, मनोरथः।
55.कपटव्याज, दम्भ, उपधि, कैतवम्, निकृति
56.खेलकौतूहल, कौतुक, कुतुक, कुतूहलम्
57.निद्राशयन, स्वाप, स्वप्न, संवेशः ।
58.स्वभावसंसिद्धि, प्रकृति, स्वभावः, निसर्गः
59.उत्सवक्षणः, उद्धर्षः, महः, उद्धवः
60.विवरकुहर, शुषिर, बिल, छिद्र, रन्ध्र, वपा
61.साँपसर्पः, भुजंगः, अहिः, विषधरः, चक्री, व्याल
62.नरकनारकः, निरयः, दुर्गति
63.समुद्रसिंधु, पारावारः, रत्नाकरः, सागरः ।
64.पानीवारि, सलिल, जलम्, पय, जीवन, उदक, तोय ।
65.मछलीझष, मीन, मत्स्य, अंडज, विसार, शकुली
66.नदीतटिनी, शैवालिनी, निम्नगा, आपगा, सरिता
67.गंगाविष्णुपदी, जहुनुतनया, भागीरथी, त्रिपथगा
68.यमुनाकालिन्दी, सूर्यतनया, शमनस्वसा
69.नर्मदारेवा, सोमोद्भवा, मेकलकन्यका
70.कमलराजीव, पुष्कर, सरसीरुह, अरविन्द, जलज

Know about definition of paryayvachi shabd in sanskrit and hindi. Also Watch list of hindi paryayvachi shabd with many examples. What is Paryayvachi Shabd Synonyms in hindi, Samanarthi Shabd? पर्यायवाची शब्द ki paribhasha Kya Hai?

कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द

#शब्दपर्यायवाची
1.अस्तिअर्हति, विद्यते, वर्तते
2.तावत्तुतत्
3.ब्राह्मणःविप्रः
4.नॄनरः, जनः
5.निरामयाःस्वस्थाः
6.आहारःभोजनम्
7.नृपतिःराजा, भूपतिः, महीपतिः, नृपः
8.विलोक्यप्रेक्ष्य, वीक्ष्य, दृष्ट्वा, अवलोक्य, निरीक्ष्य, अवेक्ष्य
9.न्यग्रोदःवटः
10.कुटुम्बम्कुलीनः
11.नीचैःअधः
12.उवाचअवदत्
13.अधीत्यपठित्वा
14.उपेत्यसमीपम् गत्वा, उपसृत्य
15.अचिरम्आशु, सपदि, झटिति, सत्वरम्, क्षिप्रम्, त्वरितम्, शीघ्रम्
16.यातिगच्छति
17.गृहीतःसङ्कलितः
18.सकाशम्समीपम्
19.भुजंगःअहिः, सर्पः
20.पयोदःवारिदः, मेघः, धनः
21.जलम्आपः, वारि, तोयम्, पयम्
22.विहायत्यक्त्व
23.समाःवर्षाण
24.अग्निःज्योतिः
25.पीडम्दुखम्, कष्ठम्, रुजम्
26.घर्मःआतपः
27.भूमौक्षितौ
28.वर्णानाम् स्पष्टताअक्षरव्यक्तिः
29.पादम्चतुर्थांशम्
30.सहपाठिभिःसब्रह्मचारिभिः
31.पाचकःसूदः, सूपकारः
32.निवासम् कुरुसन्निधिम् क्रियात्
33.शुश्रूषाश्रोतुम् इच्छा
34.विचार्यचिन्तयित्वा
35.जिह्वारसना
36.अन्येद्युःअन्यस्मिन् अहनि
37.अश्वशालाम्हयशालाम्
38.विचक्षणैःचतुरैः
39.प्रसन्नःमुदितः
40.बाल्यकालःशैशवः
41.कन्याबाला
42.निश्चित रूपेणहि, खलु, भि, नूनम्, ननु
43.मर्कटैःप्लवङ्गैः, कपिभिः, वानरैः
44.खगाःविहंगाः, पक्षिणः
45.अग्निनावह्निना
46.सरितानदी
47.मा
48.जननीअम्बा, माता
49.धवलःशुभ्रः, श्वेतः
50.मुखम्वदनम्
51.वर्धताम्एधताम्
52.प्रथमःआदिमः
53.मेधाधी
54.तरुःवृक्षः, द्रुमम्, महीरुहः
55.हस्तःकरः
56.शुकःकीरः
57.तव, त्वत्ते, तावक, त्वदीय
58.कुत्रक्व
59.वाक्वाणी
60.उहःपक्षे तर्कः
61.अपोहःविपक्षे तर्क
62.उपादेयम्ग्रहणीयम्
63.त्याज्यम्हेयम्
64.उद्यतःतत्परः
65.निरन्तरम्सततम्
66.पथ्यतरःश्रेयष्करः
67.पवित्रम्शुचिः
68.इहअत्र, अस्मिन् लोके
69.पण्डितःविद्वान्
70.अवधीरणातिरष्कारः
71.निष्कलंकम्अनवद्यम्
72.जाड्यम्मूर्खत्वम्
73.जागर्तिजागरुकः
74.जन्तोःप्राणिनः
75.तरलम्चञ्चलम्
76.मानःदर्पः, गर्व
77.अनर्थ फलःअनिष्टकरः
78.दक्षःकुशलः, प्रवीणः, निपुणः
79.अनर्घम्अमूल्यम्
80.शल्यम्कण्टकम्
81.प्रच्छन्नंगुप्तम्
82.पथिमार्गे
83.रहसिएकान्ते
84.वाञ्छन्इच्छन्
85.कलहान्तानिहर्मयाणि
86.नृणाम्नराणाम्
87.अभीष्टानिइच्छितानि
88.आकर्ण्यश्रुत्वा
89.विरलन्यन
90.गात्रेषुअंगेषु
91.ज्ञात्वाविज्ञाय
92.कामयेइच्छामि
93.उवाचअभाषत
94.चक्षुषानेत्रेन
95.अमात्याःमन्त्रिण:
96.याच्ञाप्रार्थना
97.कार्पण्यकृपणत
98.ददौअददात्, अयच्छत्
99.महीपाल:भूपति:
100.अथतत:, भूय:
101.आगत:उपागत:
102.नि:सारलघो:तुच्छहीन:
103.निधनैकनिष्ठम्मृतम्, विनाशम्, निधनम्

जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है, उन्हें समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते है। या किसी शब्द के लिए प्रयुक्त समानार्थक शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यद्यपि पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में समानता होती है, लेकिन प्रत्येक शब्द की अपनी विशेषता होती है और भाव में एक-दूसरे से किंचित भिन्न होते हैं।