धातृ शब्द के रूप – Dhatra ke roop – Sanskrit

धातृ शब्द

धातृ शब्द (धाता, Creator): ऋकारान्त नपुंसकलिंग संज्ञा, सभी ऋकारान्त नपुंसकलिंग संज्ञापदों के रूप इसी प्रकार बनाते है।

धातृ के शब्द रूप – Dhatra Shabd Roop

विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमा धाता धातारौ धातारः
द्वितीया धातारम् धातारौ धातॄन्
तृतीया धात्रा धातृभ्याम् धातृभिः
चतुर्थी धात्रे धातृभ्याम् धातृभ्यः
पञ्चमी धातुः धातृभ्याम् धातृभ्यः
षष्ठी धातुः धात्रोः धातॄणाम्
सप्तमी धातरि धात्रोः धातृषु
संबोधन हे धातः ! हे धातारौ ! हे धातारः !

अन्य महत्वपूर्ण शब्द रूप

Shabd roop of Dhaatra – image/photo/pdf

Dhatra Shabd Roop