साधू शब्द के रूप – Sadhu Ke Roop – Sanskrit

साधू शब्द के रूप

साधू शब्द (तपस्वी): उकारांत पुल्लिंग संज्ञा, सभी उकारांत पुल्लिंग संज्ञापदों के शब्द रूप इसी प्रकार बनाते है जैसे – गुरु, रिपु, पशु, विभु, भानु, बंधु, शिशु, शम्भु, ऋतु, वायु आदि।

साधू के रूप – Sadhu Shabd Roop

विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमा साधु: साधू साधवः
द्वितीया साधुम् साधू साधून्
तृतीया साधुना सधुभ्याम् साधुभि:
चतुर्थी साधवे सधुभ्याम् साधुभ्य:
पंचमी साधो: सधुभ्याम् साधुभ्य:
षष्ठी साधो: साध्वो: साधूनाम्
सप्तमी साधौ साध्वो: साधुषु
सम्बोधन ! हे साधो ! हे साधू ! हे साधवः !

कुछ अन्य महत्वपूर्ण शब्द रूप –

गुरु, रिपु, पशु, विभु, भानु, बंधु, शिशु, शम्भु, ऋतु, वायु आदि।

Shabd Roop of Sadhu in Photo (image/pdf)

Sadhu shabd roop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *