छत्र/छाता शब्द के रूप – Chhatra ke roop, Shabd Roop – Sanskrit

Chhatra Shabd

छत्र/छाता शब्द (Umbrella): अकारांत नपुंसकलिंग शब्द, सभी अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के शब्द रूप (Shabd Roop) इसी प्रकार बनाते है।

छत्र/छाता के रूप – Chhatra Shabd Roop

विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमा छत्रम् छत्रे छत्राणि
द्वितीया छत्रम् छत्रे छत्राणि
तृतीया छत्रेण छत्राभ्याम् छत्रैः
चतुर्थी छत्राय छत्राभ्याम् छत्रेभ्यः
पंचमी छत्रात् छत्राभ्याम् छत्रेभ्यः
षष्ठी छत्रस्य छत्रयोः छत्राणाम्
सप्तमी छत्रे छत्रयोः छत्रेषु
सम्बोधन हे छत्रम् ! हे छत्रे ! हे छत्राणि !

अन्य महत्वपूर्ण शब्द रूप

Shabd roop of Chhatra

छत्र / छाता के रूप - Chhatra Shabd Roop