दन्त/दाँत शब्द के रूप – Dant ke roop, Shabd Roop – Sanskrit

Dant Shabd

दन्त शब्द (Teeth): अकारान्त पुंल्लिंग शब्द, सभी अकारान्त पुल्लिंग शब्दों के शब्द रूप (Shabd Roop) इसी प्रकार बनाते है।

दन्त/दांत के रूप – Dant Shabd Roop

विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमा दन्तः दन्तौ दन्ताः
द्वितीया दन्तम् दन्तौ दन्तान्
तृतीया दन्तेन दन्ताभ्याम् दन्तैः
चतुर्थी दन्ताय दन्ताभ्याम् दन्तेभ्यः
पंचमी दन्तात् दन्ताभ्याम् दन्तेभ्यः
षष्ठी दन्तस्य दन्तयोः दन्तानाम्
सप्तमी दन्ते दन्तयोः दन्तेषु
सम्बोधन हे दन्त ! हे दन्तौ ! हे दन्ताः !

अन्य महत्वपूर्ण शब्द रूप

Shabd roop of Dant

Dant Shabd Roop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *